Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής
στον διαγωνισμό
‘‘LET’S CELEBRATE 2500 JYSK STORES’’

*Η δωροκάρτα δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με μετρητά.

1. Στοιχεία Διοργανώτριας: H ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «JYSK Εισαγωγή, Εξαγωγή και Εμπόριο Οικιακών Ειδών Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «JYSK A.E.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Ελληνικού- Αργυρούπολης Αττικής, επί της οδού Χρυσάνθου Τραπεζούντος, αριθμ. 29. και Αθανασίου Διάκου και εκπροσωπείται νομίμως, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 134207401000 και Α.Φ.Μ. 800652711 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά (καλούμενη εφεξής «η Διοργανώτρια»), διοργανώνει ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου (internet), διαγωνισμό (καλούμενος εφεξής «ο Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί με αντίστοιχη προκήρυξη, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.JYSK.gr).
2. Ονομασία, Έπαθλα, Περιγραφή & Διάρκεια Διαγωνισμού
2.1. Ονομασία Διαγωνισμού: “Let’s Celebrate 2500 JYSK Stores”
2.2. Περιγραφή – ‘Έπαθλα: Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται στο πλαίσιο του εορτασμού του ανοίγματος συνολικά δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) καταστημάτων της διοργανώτριας παγκοσμίως. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, θα έχουν την δυνατότητα, αφού απαντήσουν ορθά στην υποβαλλόμενη ερώτηση του διαγωνισμού, να συμμετάσχουν σε κλήρωση για μία από τις συνολικά έξι (6) δωροκάρτες της εταιρίας JYSK A.E. αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ έκαστη, η οποία θα κληρώνεται σε εβδομαδιαία βάση και την οποία οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν για αγορές εντός των καταστημάτων της διοργανώτριας στην ελληνική επικράτεια.
2.3. Αριθμός νικητών: Σε εβδομαδιαία βάση θα επιλέγεται τυχαία, μέσω αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού μηχανισμού τυχαίας επιλογής, ένας (1) νικητής μεταξύ των συμμετεχόντων, ο οποίος θα κερδίζει από μία (1) δωροκάρτα της διοργανώτριας, αξίας πεντακοσίων (500) Ευρώ. Συνολικά θα κληρωθούν έξι (6) νικητές, εκ των οποίων έκαστος θα λάβει από μία δωροκάρτα αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ.
2.4. Χρονική διάρκεια του διαγωνισμού: Η συνολική διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται σε έξι (6) εβδομάδες, αρχής γενομένης από είκοσι οχτώ (28) Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 π.μ. και μέχρι τις οχτώ (8) Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11:59 μ.μ. Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθούν έξι (6) συνολικά κληρώσεις.
3. Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Συμμετοχές από κατοίκους εξωτερικού δε θα γίνονται δεκτές. Από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό εξαιρούνται ρητά: (α) οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, και (γ) οι σύζυγοι και συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού η συμμετοχή των οποίων στον Διαγωνισμό θα θεωρείται αυτοδίκαια άκυρη. Αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι ο διαγωνιζόμενος να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους.
4. Διαδικασία Συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό μέσω της ιστοσελίδας της διοργανώτριας www.jysk.gr. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν ορθά σε ερώτηση που σχετίζεται με τη Διοργανώτρια και τα προϊόντα της διοργανώτριας, επιλέγοντας ανάμεσα σε τρείς (3) επιλογές (multiple choice) και κατόπιν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-Mail) τους στην ειδική φόρμα του διαγωνισμού. Δικαίωμα συμμετοχής στην εβδομαδιαία κλήρωση θα έχουν μόνο όσοι απαντήσουν ορθά στην συγκεκριμένη ερώτηση. Κάθε εβδομάδα η ερώτηση θα αφορά και μια διαφορετική ενότητα που περιγράφει, παρουσιάζει και εν γένει συνδέεται με την Διοργανώτρια και τα προϊόντα της. Για κάθε εβδομαδιαία κλήρωση η συμμετοχή είναι δυνατή από Πέμπτη μέχρι και Τετάρτη. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου. Σε περίπτωση πολλαπλών συμμετοχών, ως έγκυρη συμμετοχή λαμβάνεται μόνο η πρώτη (1η) κατά χρονική σειρά, η δε Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα του μόνιμου αποκλεισμού των συμμετεχόντων που επιχειρούν πολλαπλές εγγραφές. Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής και δεν είναι απαραίτητη κάποια αγορά προϊόντος για την συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό.
5. Κλήρωση & Απόδοση Επάθλου: Το Έπαθλο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, ούτε με άλλα δώρα, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο. Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για την παραλαβή και τη χρήση του Επάθλου, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη ή φόροι, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον νικητή και σε καμία περίπτωση τη Διοργανώτρια. Οι κληρώσεις διεξάγονται με τη χρήση ηλεκτρονικού αυτοματοποιημένου μηχανισμού τυχαίας επιλογής, ο οποίος διασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Θα διεξαχθούν συνολικά έξι (6) κληρώσεις με ηλεκτρονικά μέσα, οι οποίες θα λάβουν χώρα την 05/10/2017 και ώρα 12:00 μ.μ., 12/10/2017 και ώρα 12:00 μ.μ., 19/10/2017 και ώρα 12:00 μ.μ., 26/10/2017 και ώρα 12:00 μ.μ., 02/11/2017 και ώρα 12:00 μ.μ., 09/11/2017 και ώρα 12:00 μ.μ., στην έδρα της διοργανώτριας στο Δήμο Ελληνικού- Αργυρούπολης Αττικής. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημερομηνία της κλήρωσης και τους παρόντες όρους οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Το Έπαθλο θα παραδίδεται σε κάθε περίπτωση μετά από ταυτοποίηση του νικητή και με την επίδειξη στη Διοργανώτρια Εταιρεία της αστυνομικής ταυτότητας (ή άλλου ισότιμου μέσου ταυτοπροσωπίας π.χ. διαβατήριο) εν ισχύ. Οι νικητές θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή του επάθλου να υπογράφουν σχετική δήλωση αποδοχής αυτού, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους. Η απόφαση της Διοργανώτριας για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον διαγωνισμό θα είναι τελική και δεν θα ληφθεί υπόψιν οποιαδήποτε επικοινωνία από την μεριά των συμμετεχόντων. Κατόπιν επικοινωνίας της διοργανώτριας με τους νικητές του διαγωνισμού, τα ονόματα των νικητών θα δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια θα ειδοποιήσει τον νικητή πότε και πού θα γίνει παράδοση του επάθλου.
6. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: Ο νικητής έκαστης κληρώσεως θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά μέσω E-Mail από τη Διοργανώτρια, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσε για την νίκη του και για τον τρόπο παραλαβής του επάθλου. Οι νικητές των κληρώσεων θα ανακοινώνονται και στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, www.JYSK.gr. Στην περίπτωση που ο νικητής δεν αποδεχθεί το έπαθλο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών ή ακυρωθεί η συμμετοχή του ή η κατακύρωση του επάθλου σε αυτόν, τότε το έπαθλο δεν θα αποδοθεί σε κανέναν. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία, ή/και η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνσή ή/και το τηλέφωνο που έχει δηλώσει ο νικητής είναι εσφαλμένο και επομένως εκ του λόγου αυτού δεν ενημερωθούν οι νικητές για το Έπαθλο εγκαίρως.
7. Αποδοχή του Επάθλου: Το έπαθλο θα παραδίδεται στους νικητές μετά από ταυτοποίηση τους, ήτοι με την επίδειξη στη Διοργανώτρια της αστυνομικής τους ταυτότητας (ή άλλου ισότιμου μέσου ταυτοπροσωπίας π.χ. διαβατήριο) εν ισχύ. Οι νικητές θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή του επάθλου να υπογράφουν σχετική δήλωση αποδοχής του επάθλου. Εφόσον δεν έχει υπάρξει απόκριση ή δεν έχει καταστεί δυνατή η ανεύρεση ενός νικητή εντός της ανωτέρω υπό 6 αναφερόμενης προθεσμίας, ο εν λόγω νικητής θα απολέσει αυτοδίκαια το δικαίωμα παραλαβής του επάθλου του. Μετά την αποδοχή του επάθλου από τον εκάστοτε νικητή, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.
8. Ευθύνη Διοργανώτριας: Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή στοιχείων που γίνονται στα πλαίσια του διαγωνισμού. Ρητά διευκρινίζεται ότι το ως άνω έπαθλο παρέχεται ένεκα προκηρύξεως και κατά κανέναν τρόπο ένεκα άλλης αιτίας, ιδίως όχι ένεκα δωρεάς. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανακριβείς λεπτομέρειες που αφορούν στο έπαθλο και δόθηκαν στους συμμετέχοντες από οποιοδήποτε τρίτο μέρος που συνδέεται μ’ αυτόν τον διαγωνισμό. Καμία ευθύνη δεν μπορεί να αποδοθεί στον διοργανωτή για συμμετοχές που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν παραληφθεί. Η απόφαση του διοργανωτή για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον διαγωνισμό θα είναι τελική και δεν θα ληφθεί υπόψιν οποιαδήποτε επικοινωνία από την μεριά των συμμετεχόντων.
9. Προβολή - Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το διαγωνισμό, όπως π.χ. της απονομής των επάθλων, κλπ. Προς τον σκοπό αυτό οι νικητές, αυτομάτως με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στην χρήση της εικόνας τους, καθώς και ηχογραφήσεών τους ή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων του ονόματός τους και των δηλώσεών τους από τη Διοργανώτρια και επιτρέπουν σε αυτήν να χρησιμοποιήσουν φωτογραφίες τους, βιντεοταινίες, πόστερ κ.λπ. για διαφημιστικούς σκοπούς με οποιοδήποτε τρόπο διαφημίσεως για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του επάθλου, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους, χωρίς να απαιτείται άλλη συναίνεση τους (ως τέτοια εκλαμβάνεται η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό – κλήρωση) και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση εκ μέρους τους. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας,
10. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων: Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει αζημίως την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να μεταβάλει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει το δώρο ή να ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό με προηγούμενη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
11. Ακύρωση Συμμετοχών & Νικητή: Οποιοσδήποτε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του επάθλου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του επάθλου αποβεί άκαρπη, (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του επάθλου ή δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση παραλαβής του επάθλου, (στ) σε περίπτωση που συντρέχει στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 3. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή το δικαίωμά του στο έπαθλο το αποκτά ο κατά σειρά προτεραιότητας αναδειχθείς αναπληρωματικός νικητής. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Για οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου Συμμετέχοντος κριθεί από την Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, η Διοργανώτρια και οι συνεργαζόμενες εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το έπαθλο σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους οικονομοτεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, ή μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής την ώρα που δηλώνει συμμετοχή για το Διαγωνισμό. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
12. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το διαγωνισμό, όπως π.χ. της απονομής των Δώρων, κλπ. Προς τον σκοπό αυτό οι νικητές, αυτομάτως με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στην χρήση της εικόνας τους, καθώς και ηχογραφήσεών τους ή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων του ονόματός τους και των δηλώσεών τους από τη Διοργανώτρια και επιτρέπουν σε αυτήν να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες τους, βιντεοταινίες, πόστερ κ.λπ. για διαφημιστικούς σκοπούς με οποιοδήποτε τρόπο διαφημίσεως για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του δώρου τους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους, χωρίς να απαιτείται άλλη συναίνεση τους (ως τέτοια εκλαμβάνεται η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό – κλήρωση) και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους τους.
13. Αποδοχή των Όρων – Προσωπικά Δεδομένα: Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες παρέχουν στην Διοργανώτρια τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006 για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων, τα δε προσωπικά τους στοιχεία να χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ' εντολή και για λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών στο Διαγωνισμό, υπό την ιδιότητά τους αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθώς και για μελλοντική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει επικοινωνώντας με την εταιρεία.
14. Δημοσιότητα: Οι παρόντες όροι συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.JYSK.gr).
16. Πληροφορίες – Παράπονα: Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί την Εξυπηρέτηση πελατών, στο τηλέφωνο: +30 211 1985 096, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 9:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ. ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου customerservice@JYSK.com. Η προαναφερόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση.
17. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία Διαφορών: Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας). Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.