Καλάθι

Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο

Καλάθι

Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο

ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ & ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Όροι Διαγωνισμού της JYSK στο Facebook
«
NORDMARKA Διαγωνισμός»

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

1. H ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «JYSK Εισαγωγή, Εξαγωγή και Εμπόριο Οικιακών Ειδών Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «JYSK A.E.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Ελληνικού- Αργυρούπολης Αττικής, επί της οδού Χρυσάνθου Τραπεζούντος, αριθμ. 29. (καλούμενη εφεξής «JYSK A.E.» ή «η Διοργανώτρια»), διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό/προωθητική ενέργεια (καλούμενος εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής καλούμενοι «οι Όροι») η οποίοι θα παραμείνουν αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι στον δικτυακό τόπο https://jysk.gr/nordmarka_facebook_diagonismos (καλούμενος εφεξής «ο Δικτυακός Τόπος»).

2. Διευκρινίζεται ρητά ότι το Facebook δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με οιονδήποτε τρόπο.

3. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και του τρόπου ανάδειξης των νικητών.

4. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει αζημίως την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να μεταβάλει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει ή να ανακαλέσει το δώρο/ έπαθλο ή να ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση-δημοσίευση-ανάρτηση στον ανωτέρω Δικτυακό Τόπο, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της αναρτήσεως. Κάθε μεταβολή κατά τα ανωτέρω θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

Β. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός αφορά στην κλήρωση ενός (1) νικητή, ο οποίος θα κερδίσει από μία (1) σκηνή 4 ατόμων, (εφεξής καλούμενο «το Δώρο» ή «το Έπαθλο»). Ο νικητής θα επιλεχθεί τυχαία, μέσω αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού μηχανισμού τυχαίας επιλογής.

2. Χρονικά όρια διαγωνισμού: Ως χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 17.07.2017 και ώρα 10:00 π.μ. έως και 23.07.2017 και ώρα 11:59 μ.μ. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την 23.07.2017 ή της νέας ημερομηνίας, που οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, να μην δεσμεύουν πλέον τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων, είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

3. Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Συμμετοχές από κατοίκους εξωτερικού δε θα γίνονται δεκτές. Από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό εξαιρούνται ρητά: (α) οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, (β) οι εργαζόμενοι των συνδεδεμένων με τη Διοργανώτρια εταιριών και (γ) οι σύζυγοι και συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού, η συμμετοχή των οποίων στον Διαγωνισμό, θα θεωρείται αυτοδίκαια άκυρη. Περαιτέρω για να λάβει μέρος κάθε διαγωνιζόμενος στον Διαγωνισμό θα πρέπει να διατηρεί προσωπικό λογαριασμό στο Facebook. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού και στις οποίες οι διαγωνιζόμενοι έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται κατωτέρω. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους ή ελλιπούς καταχώρησης στοιχείων ή ελλιπών συμμετοχών.

4. Διαδικασία Συμμετοχής: Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται μέσω του Facebook Profile που έχει ήδη δημιουργήσει ο κάθε συμμετέχων. Ειδικότερα ο κάθε συμμετέχων θα δύναται να συμμετάσχει στον διαγωνισμό και στην κλήρωση που θα επακολουθήσει προβαίνοντας σε επιλογή/«τικάρισμα» του πεδίου Like στην επίσημη σελίδα (Facebook Page) της διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/JYSK.gr/). Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε μια σχετική ερώτηση μέσω comment κάτω από τη φωτογραφία του διαγωνισμού. Όσοι απαντήσουν στην σχετική ερώτηση μέσω comment μπαίνουν αυτόματα στη διαδικασία του διαγωνισμού. Η απάντηση στην ερώτηση μέσω μηνύματος στον διαχειριστή (Administrator) της επίσημης σελίδας της Διοργανώτριας στο Facebook δεν θα θεωρείται ως έγκυρη συμμετοχή και δεν θα λαμβάνεται υπόψιν. Οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές της εφαρμογής που υποστηρίζουν το Διαγωνισμό (περιλαμβανομένων των μηχανογραφικών υποσυστημάτων που έχει στη διάθεση της η Διοργανώτρια) αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του Διαγωνισμού, βάσει του οποίου ορίζεται ο χρόνος έναρξης, λήξης, καθώς και αναγραφής οποιουδήποτε μηνύματος σχετικού με το Διαγωνισμό στο Facebook. Δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο διαγωνισμό και έκαστος συμμετέχων έχει δικαίωμα μιας (1) μόνο συμμετοχής. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος απαντήσει παραπάνω από μία φορά μέσω Facebook comment στην ερώτηση του διαγωνισμού, δεν θα δικαιούται επιπλέον συμμετοχή και ως έγκυρη συμμετοχή θα λαμβάνεται μόνο η πρώτη (1η) κατά χρονική σειρά, η δε Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα του μόνιμου αποκλεισμού των συμμετεχόντων που επιχειρούν πολλαπλές συμμετοχές. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου. Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής και δεν είναι απαραίτητη κάποια αγορά προϊόντος για την συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό

5. Κλήρωση & Απόδοση Επάθλου: Το Έπαθλο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, ούτε με άλλα δώρα, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο. Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για την παραλαβή και τη χρήση του Επάθλου, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη ή φόροι, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον νικητή και σε καμία περίπτωση τη Διοργανώτρια. Η επιλογή του νικητή μεταξύ των διαγωνιζόμενων που έχουν δηλώσει εγκύρως και εγκαίρως συμμετοχή θα γίνει μέσω αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού μηχανισμού τυχαίας επιλογής στην έδρα της διοργανώτριας στο Δήμο Ελληνικού- Αργυρούπολης Αττικής την 24.07.2017. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημερομηνία της κλήρωσης και τους παρόντες όρους οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

6. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: Ο νικητής του Διαγωνισμού θα ενημερωθεί από τη Διοργανώτρια για τη νίκη του, καθώς και για τον τρόπο και παραλαβής του επάθλου, μέσω προσωπικού μηνύματος (message) στο Facebook το αργότερο μέχρι 27.07.2017, τέσσερις (4) ημέρες μετά την λήξη του διαγωνισμού. Περαιτέρω τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν και στον Δικτυακό Τόπο. Στην περίπτωση που ο νικητής δεν αποδεχθεί το έπαθλο εντός δέκα (10) ημερών ή ακυρωθεί η συμμετοχή του ή η κατακύρωση του επάθλου σε αυτόν, τότε το έπαθλο δεν θα αποδοθεί σε κανέναν. Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι, για την ασφάλεια του νικητή, η δημοσιοποίηση των στοιχείων του στην ως άνω σελίδα της Διοργανώτριας, που διατηρεί στο Facebook θα περιλαμβάνει μόνο το ονοματεπώνυμο.

7. Αποδοχή του Επάθλου: Ο νικητής του Διαγωνισμού θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια στα κατωτέρω αναφερόμενα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το έπαθλο θα παραδίδεται στον νικητή μετά από ταυτοποίηση του, ήτοι με την επίδειξη στη Διοργανώτρια της αστυνομικής του ταυτότητας (ή άλλου ισότιμου μέσου ταυτοπροσωπίας π.χ. διαβατήριο) εν ισχύ. Ο νικητής θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή του επάθλου να υπογράφει σχετική δήλωση αποδοχής του επάθλου. Εφόσον δεν έχει υπάρξει απόκριση ή δεν έχει καταστεί δυνατή η ανεύρεση ενός νικητή εντός της ανωτέρω υπό 6 αναφερόμενης προθεσμίας, ο εν λόγω νικητής θα απωλέσει αυτοδίκαια το δικαίωμα παραλαβής του επάθλου του. Μετά την αποδοχή του επάθλου από τον εκάστοτε νικητή, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

8. Ευθύνη Διοργανώτριας: Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή στοιχείων που γίνονται στα πλαίσια του διαγωνισμού. Ρητά διευκρινίζεται ότι το ως άνω έπαθλο παρέχεται ένεκα προκηρύξεως και κατά κανέναν τρόπο ένεκα άλλης αιτίας, ιδίως όχι ένεκα δωρεάς. Καμία ευθύνη δεν μπορεί να αποδοθεί στον διοργανωτή για συμμετοχές που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν παραληφθεί. Η απόφαση του διοργανωτή για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον διαγωνισμό θα είναι τελική και δεν θα ληφθεί υπόψιν οποιαδήποτε επικοινωνία από την μεριά των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση του δώρου του διαγωνισμού.

9. Ακύρωση Συμμετοχών & Νικητή: Οποιοσδήποτε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του επάθλου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του επάθλου αποβεί άκαρπη, (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του επάθλου ή δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση παραλαβής του επάθλου, (στ) σε περίπτωση που συντρέχει στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται ανωτέρω. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Για οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου Συμμετέχοντος κριθεί από την Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το έπαθλο σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται, να αποκλείσει από το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη της, είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος άρθρου. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συνεργασία με άλλα πρόσωπα, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, και ούτω καθεξής. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους οικονομοτεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, ή μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής την ώρα που δηλώνει συμμετοχή για το Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Διευκρινίζεται ότι για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες.

10. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το διαγωνισμό, όπως π.χ. της απονομής των Δώρων, κλπ. Προς τον σκοπό αυτό οι συμμετέχοντες/ο νικητής, αυτομάτως με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στην χρήση της εικόνας τους, καθώς και ηχογραφήσεών τους ή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων του ονόματός τους και των δηλώσεών τους από τη Διοργανώτρια και επιτρέπουν σε αυτήν να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες τους, βιντεοταινίες, πόστερ κ.λπ. για διαφημιστικούς σκοπούς με οποιοδήποτε τρόπο διαφημίσεως για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του δώρου τους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους, χωρίς να απαιτείται άλλη συναίνεση τους (ως τέτοια εκλαμβάνεται η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό – κλήρωση) και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους τους.

Αυτή η προωθητική ενέργεια σε καμία περίπτωση δεν είναι χρηματοδοτούμενη, χορηγούμενη ή διαχειριζόμενη από, ή συνδεόμενη με το Facebook, Twitter ή οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων παρέχονται στην  JYSK Α.Ε. και σε κανένα άλλο τρίτο μέρος.

11. Αποδοχή των Όρων – Προσωπικά Δεδομένα: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Περαιτέρω, με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες παρέχουν στην Διοργανώτρια τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006 για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων, τα δε προσωπικά τους στοιχεία να χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ' εντολή και για λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, επικοινωνώντας με την εταιρεία. Ο νικητής θα χρειαστεί να ενημερώσει με κάποια προσωπικά του στοιχεία όπως όνομα, διεύθυνση, και αριθμό τηλεφώνου. Αυτού του είδους οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για την παραλαβή του επάθλου. Ο νικητής του διαγωνισμού της JYSK, θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας (www.jysk.gr), καθώς και στην επίσημη σελίδα της τελευταίας στο facebook περιλαμβάνοντας το ονοματεπώνυμο του νικητή.

12 Δημοσιότητα: Οι παρόντες όροι συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένοι στον Δικτυακό Τόπο https://jysk.gr/nordmarka_facebook_diagonismos.

13. Πληροφορίες – Παράπονα: Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί την Εξυπηρέτηση πελατών, στο τηλέφωνο: +30 211 1985 096, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 9:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ. ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου customerservice@JYSK.com. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση.

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία Διαφορών: Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε συμβατικής ή εξωσυμβατικής διαφοράς που προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας). Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.