ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ‘‘JYSK FAVOURITES’’

1. Διοργάνωση/ διάρκεια

Διοργανωτής του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «JYSK Εισαγωγή, Εξαγωγή και Εμπόριο Οικιακών Ειδών Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «JYSK A.E.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Ελληνικού- Αργυρούπολης Αττικής, επί της οδού Χρυσάνθου Τραπεζούντος, αριθμ. 29.
Ως ημερομηνία έναρξης του παρόντος διαγωνισμού ορίζεται η 22/09/2016 και ως καταληκτική ημερομηνία η  09/11/2016. 

2. Δημοσιότητα

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις βρίσκονται ανηρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα του διοργανωτή.

3. Τρόπος και προϋποθέσεις συμμετοχής

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας (http://jysk.gr/), συμπληρώνοντας την ανηρτημένη έρευνα και υποβάλλοντας την ψήφο του.
Κατά την δήλωση συμμετοχής απαιτούνται να συμπληρωθούν τα εξής προσωπικά στοιχεία: α) Ονοματεπώνυμο υποψηφίου, β) έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση ζητείται υποχρεωτικά προκειμένου να καταστεί δυνατή η επικοινωνία σε περίπτωση που ο συμμετέχων εκλεχθεί ως ένας από τους νικητές.
H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου.
Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής και δεν είναι απαραίτητη κάποια αγορά προϊόντος για την συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό.
Δικαίωμα συμμετοχής μπορεί να δηλώσει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
Υπάλληλοι της JYSK Α.Ε. ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών ή οποιοσδήποτε άλλος συνδέεται κατά κάποιο τρόπο μ’ αυτόν τον διαγωνισμό ή βοήθησε στην δημιουργία αυτού του διαγωνισμού, δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν μέρος και η συμμετοχή τους θα λογίζεται άκυρη αυτοδίκαια.
Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Για οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου Συμμετέχοντος κριθεί από την Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, η Διοργανώτρια και οι συνεργαζόμενες εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους οικονομοτεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, ή μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής την ώρα που δηλώνει συμμετοχή για το Διαγωνισμό. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

4. Έπαθλο και επιλογή νικητή

Ως έπαθλο του παρόντος διαγωνισμού ορίζεται δωροκάρτα αξίας τριακοσίων (300) ευρώ της εταιρίας JYSK A.E. για αγορές εντός των καταστημάτων της.
Κανένα χρηματικό ποσό δεν μπορεί να δοθεί αντί του επάθλου εναλλακτικά. Το έπαθλο δεν είναι μεταβιβάσιμο και δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με χρηματικό ισοδύναμο.
Η επιλογή των νικητών θα γίνει από τους συμμετέχοντες που ψήφισαν το δικό τους JYSK Favourite κατόπιν κλήρωσης.
Η κλήρωση του νικητή θα διενεργείται σε εβδομαδιαία βάση.
Η κλήρωση κάθε εβδομάδας θα γίνεται ηλεκτρονικά στην έδρα της διοργανώτριας στο Δήμο Ελληνικού- Αργυρούπολης Αττικής. Καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού θα γίνουν τρεις (3) κληρώσεις.
Ο νικητής θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Αν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή ή αν ο νικητής δεν αιτείται το έπαθλο μέσα σε 14 μέρες από την ειδοποίηση, ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να αποσύρει το έπαθλο από τον επιλεγέντα νικητή και να το παραδώσει σε έναν αντικαταστάτη νικητή.

Ο διοργανωτής θα ειδοποιήσει τον νικητή πότε και πού θα γίνει παράδοση του επάθλου.
Το Έπαθλο θα παραδίδεται σε κάθε περίπτωση μετά από ταυτοποίηση του προσώπου των νικητών και με την επίδειξη στη Διοργανώτρια Εταιρεία της αστυνομικής ταυτότητας (ή άλλου ισότιμου μέσου ταυτοπροσωπίας π.χ. διαβατήριο) εν ισχύ. Οι νικητές θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή του επάθλου να υπογράφουν σχετική δήλωση αποδοχής αυτού, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους
Η απόφαση του διοργανωτή για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον διαγωνισμό θα είναι τελική και δεν θα ληφθεί υπόψιν οποιαδήποτε επικοινωνία από την μεριά των συμμετεχόντων.
Κατόπιν επικοινωνίας του διοργανωτή με τους νικητές του διαγωνισμού, τα ονόματα των νικητών  θα δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας.
Κάθε νικητής, δεν μπορεί να δηλώσει συμμετοχή και να διεκδικήσει εκ νέου κάποια από τις δωροεπιταγές στους διαγωνισμούς που θα διενεργηθούν στις επόμενες εβδομάδες και μέχρι τη λήξη της συνολικής διάρκειας του διαγωνισμού.
Οποιοσδήποτε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του Επάθλου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του Επάθλου αποβεί άκαρπη, (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του Επάθλου ή δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση παραλαβής του επάθλου, (στ) σε περίπτωση που συντρέχει στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού.

5. Δικαιώματα και περιορισμός ευθύνης του Διοργανωτή

Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να ακυρώσει ή να τροποποιήσει τον διαγωνισμό καθώς και τους παρόντες  Όρους και Προϋποθέσεις στις περιπτώσεις: καταστροφής, πολέμου, πολιτικών ή στρατιωτικών διαταραχών, πραγματικής ή αναμενόμενης παραβίασης οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας ή κανονισμού ή οποιουδήποτε άλλου γεγονότος εκτός του ελέγχου του διοργανωτή. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ανακοινωθούν στους συμμετέχοντες όσο το δυνατόν γρηγορότερα από τον διοργανωτή.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή στοιχείων που γίνονται στα πλαίσια του διαγωνισμού.
Καμία ευθύνη δεν μπορεί να αποδοθεί στον διοργανωτή για συμμετοχές που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν παραληφθεί.
Ουδεμία ευθύνη φέρει ο διοργανωτής σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι νικητές είναι εσφαλμένο ή δεν είναι η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνσή τους και το τηλέφωνο των νικητών και επομένως εκ του λόγου αυτού δεν ενημερωθούν οι νικητές για το Δώρο εγκαίρως.
Ο διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανακριβείς λεπτομέρειες που αφορούν στο έπαθλο και δόθηκαν στους συμμετέχοντες από οποιοδήποτε τρίτο μέρος που συνδέεται μ’ αυτόν τον διαγωνισμό.
Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για την παραλαβή και τη χρήση του Επάθλου, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη ή φόροι, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον νικητή και σε καμία περίπτωση τη Διοργανώτρια, με εξαίρεση τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης.

6. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το διαγωνισμό, όπως π.χ. της απονομής των Δώρων, κλπ. Προς τον σκοπό αυτό οι νικητές, αυτομάτως με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στην χρήση της εικόνας τους, καθώς και ηχογραφήσεών τους ή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων του ονόματός τους και των δηλώσεών τους από τη Διοργανώτρια και επιτρέπουν σε αυτήν να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες τους, βιντεοταινίες, πόστερ κ.λπ. για διαφημιστικούς σκοπούς με οποιοδήποτε τρόπο διαφημίσεως για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του δώρου τους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους, χωρίς να απαιτείται άλλη συναίνεση τους (ως τέτοια εκλαμβάνεται η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό – κλήρωση) και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους τους.
Αυτή η προωθητική ενέργεια σε καμία περίπτωση δεν είναι χρηματοδοτούμενη, χορηγούμενη ή διαχειριζόμενη από, ή συνδεόμενη με το Facebook, Twitter ή οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων παρέχονται στην  JYSK Α.Ε. και σε κανένα άλλο τρίτο μέρος.

 7. Προσωπικά Δεδομένα

Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες παρέχουν στην Διοργανώτρια τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006 για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων, τα δε προσωπικά τους στοιχεία να χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ' εντολή και για λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών στο Διαγωνισμό, υπό την ιδιότητά τους αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθώς και για μελλοντική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει επικοινωνώντας με την εταιρεία.

8. Ερωτήσεις/παράπονα

Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί: α) να λάβει περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά με οποιοδήποτε κομμάτι του παρόντος διαγωνισμού ή,  β) να εκφράσει δυσαρέσκεια εφ’ αυτού, δύναται να ανατρέξει σχετικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: customerservice-gr@jysk.com

 9. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία Διαφορών

Κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του διαγωνισμού καθώς και των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.
Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον και για την οποία δεν υφίσταται δυνατότητα φιλικής διευθέτησης, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των καθ΄ ύλην αρμοδίων Δικαστηρίων της Αθήνας.